معرفی

نظربه منويات و رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب مبني برحضور نيروهاي مردمي وجهادي درخط مقدم مبارزه با كرونا براي ياري كادر درمان، مجموعه سازمان تبليغات اسلامي و نهادهاي همسو با اين سازمان درقالب كارگروه هاي تخصصي درنظردارند تا براي هرچه بهتر نشان دادن رشادتها، تلاش هاي شبانه روزي، كمك هاي مومنانه ، مواسات واتفاقات انساني كم نظيركه درمبارزه با ويروس كرونا دركشور رخ داده است اقدام به توليد آثار هنري درقالب هاي مختلف وگردآوري آثار فرهنگي وهنري كه از ابتداي شيوع اين ويروس دركشور خلق شده است كنند. لذا “ستادعمليات مشترك جبهه مردمي انقلاب اسلامي” درنظردارد نسبت به ظرفيت هاي تمامي دستگاه هاي حاضردراين ستاد بستري مناسب براي نمايش اين آثار فراهم شده است.
مهم ترين هدف كارگروه روايت وستادعمليات مشترك جبهه مردمي انقلاب شامل موارد زيرمي شود:
1- سازماندهي گروه هاي مختلف مستندساز،نويسندگان، شعرا، و..درراستاي ثبت اتفاقات و روايت جهاد و مبارزه عليه كرونا
2- تبليغ فراخوان ملي دراستان ها وتشويق گروههاي مردمي براي ايجاد پيوست رسانه اي براي فعاليت هاي جهادي
3- برگزاري جلسات شب شعرونشست راويان جهادو..(به صورت حضوري و مجازي)درراستاي ضريب دهي به روايتگري جهاد عليه كرونا
لذا از آنجا كه آن مجموعه ها و هنرمندان وبرخي از هموطنان نسبت به اين جريان واكنش نشان داده و اقدام به برگزاري جشنواره وتوليد آثار در اين زمينه كرده اند، مناسب ديده شد تا آثاربرتر وگزيده را با كيفيت بالا دراختيار دبيرخانه “هنرواره ملي روايت جهاد”قرار داده تا مجموعه ستاد با بهره مندي از ظرفيت هاي بالاي رسانه اقدام به نمايش آثار و محصولات برتراني رويداد ملي كند.
آثارمي بايست با موضوع كرونا، كمك هاي مومنانه، مواسات وكمك هاي مردمي درمبارزه با ويروس كرونا تا تاريخ 10 بهمن ماه به دبيرخانه كارگروه روايت ارسال شود.